OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CK Šumava s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro obchody uskutečněné s výše uvedenou společností.
Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Vymezení pojmů Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.
Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.                   

Kontaktní údaje
Název: Ck Šumava s.r.o.
Sídlo: Dr. Sedláka 940, 339 01 Klatovy
IČ: 19194501
Telefon: +420 731 723 996
Email: info@vyletyklatovy.cz
Kontaktní adresa: Dr. Sedláka 940, 339 01 Klatovy
Otevírací doba kanceláře: 7:00 –15:30

Informace
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny níže. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.Kupní smlouva, resp. daňový doklad je uzavírána v českém jazyce.
Vzniklá kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu.
Zákazníkům bude smlouva zaslána v elektronické podobě na vyžádání.
Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.Platební podmínky
Vámi vybrané zážitky nebo výrobky můžete uhradit následujícími způsoby:Platba předem není zpoplatněna, bude Vám účtována pouze doprava. Můžete využít možnosti převodu na náš účet nebo platbu platebními kartami. Akceptujeme karty Maestro, Master Card, Visa.

Přepravní a dodací podmínky
Voucher zasíláme na Váš e-mail zdarma.Pokud nemáte možnost si voucher vytisknout, zašleme Vám ho prostřednictvím České pošty v dárkové obálce za poplatek 49,- Kč. Pokud budete chtít zážitek zaplatit na dobírku, přičteme Vám k ceně zážitku částku 109,- Kč (49,- Kč poštovné a 60,- Kč poplatek za dobírku).Dárkový voucher je zasílán poštou za stejných podmínek jako klasický voucher.
Zásilka s vybranými produkty z e-shopu Vám bude zaslána taktéž prostřednictvím České pošty. Ceny přepravného při platbě předem jsou stanoveny na 49,-Kč. V případě platby na dobírku je pak stanovena cena na 110,- Kč.

Odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu – storno poplatky
Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemně a musí být podepsáno osobou, která uzavřela smlouvu o zájezdu. Pro určení účinnosti odstoupení od smlouvy o zájezdu je rozhodující den, kdy bylo odstoupení od smlouvy doručeno do sídla CK či pobočky CK, popř. k rukám provizního prodejce CK; tento den se započítává do počtu dnů rozhodných pro výpočet stornopoplatků. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, v němž má být poskytnuta první služba. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu je zákazník povinen uhradit stornopoplatek ve výši skutečných nákladů spojených se zrušením zájezdu, nejméně však:
do 30 dní před odletem/odjezdem ........................................... 30 % z celkové ceny, od 29 do 21 dní před odletem/odjezdem ................................. 50 % z celkové ceny, od 20 do 15 dní před odletem/odjezdem ................................ 70 % z celkové ceny, od 14 do 7 dní před odletem/odjezdem .................................. 80 % z celkové ceny, od 6 do 3 dne před odletem/odjezdem ................................... 90 % z celkové ceny,
od 2 dní před odletem/odjezdem a dále v případech, kdy zákazník nenastoupí na zájezd, zruší zájezd v den odletu, nedostaví se k odletu, nebo odlet zmešká, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy 100% z celkové ceny zájezdu.
Pro stanovení výše stornopoplatků se vychází z ceny zájezdu.

Výjimky
Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby a u smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost.

Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.OstatníInformace a poradenství
Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.Stížnosti
Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.Písemná komunikace
V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.Smlouva a otázky související se řídí českým právem.Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Autorská práva
Fotografie, které jsou zveřejněné na našem webu, jsou dodávány poskytovateli zážitků, kteří jsou za ně plně zodpovědní. Za případné škody vzniklé porušováním autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví nenese žádnou zodpovědnost cestovní kancelář

Další dokumenty Cestovní smlouvu naleznete zde:

Všeobecné obchodní podmínky pro zájezdy naleznete zde: